Wielkopolski Portal Senioralny

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina - część trzecia

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina - część trzecia
Dostęp do dokumentacji medycznej jest prawem każdego pacjenta, określonym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dostęp do niej można uzyskać w siedzibie placówki medycznej. Osobami uprawnionymi do uzyskania takiej informacji są zarówno pacjenci przebywający w tejże placówce, jaki i osoby przez nie upoważnione. Może to być zarówno członek rodziny pacjenta np. dzieci, jak i osoba z nim nie spokrewniona np. koleżanka. 

Upoważnienie może być wyrażone np. w formie ustnej, pisemnej czy też notarialnej. W przypadku ustnej formy, imię i nazwisko osoby upoważnionej powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta. Natomiast pisemne oświadczenie (napisane przez pacjenta) powinno zawierać:

  • imię i nazwisko pacjenta
  • datę i miejsce sporządzenia oświadczenia
  • wskazanie konkretnej osoby, która będzie upoważniona do dokumentacji pacjenta, z podaniem jej imienia i nazwiska
  •  podpis pacjenta.

Takie oświadczenie powinno zostać zamieszczone lub dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta.

Media

Skomentuj

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego